برگزاری نخستين كارگاه آموزشي آشنايي با ضوابط و مديريت اجرايي پسماندهاي پزشكي ويژه در استان البرز

نخستين كارگاه آموزشي آشنايي با ضوابط و مديريت اجرايي پسماندهاي پزشكي ويژه در محل سالن ابن سينا دانشگاه علوم پزشكي اين استان و با حضور معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي البرز ، معاون محيط زيست انساني اداره كل استان و 120 نفر از مديران مراكز بهداشتي درماني استان برگزار شد.
مهندس حسن پسنديده مديركل حفاظت محيط زيست استان البرزبا اشاره به تشكيل كميته هاي تخصصي فيمابين محيط زيست، دانشگاه علوم پزشكي استان و سازمان مديريت پسماند شهرداري كرج در جهت مديريت بهينه پسماندهاي پزشكي افزود: برگزاري اين كارگاه در راستاي اجراي مصوبات چهارمين جلسه كارگروه پسماند استان مبني بر ارائه آموزش هاي لازم زيست محيطي به بيمارستانها و مراكز پراكنده بهداشتي و درماني استان جهت انجام مديريت صحيح پسماندهاي پزشكي صورت گرفته است.


مدير كل حفاظت محيط زيست استان البرز با بيان اين موضوع كه در حال حاضر 14 بيمارستان در استان البرز فعال مي باشند كه 11 بيمارستان به سيستم هاي غيرسوز مجهز شده  و تا پايان سال تمامي بيمارستانهاي استان به سيستم هاي بي خطرساز تجهيز مي شوند، تصريح نمود : سيستم هاي بي خطرساز در صورت دارا بودن شرايط استاندارد از نظر زمان، فشار، دما و ميزان بار پسماند مي توانند صرفاٌ مخاطرات ناشي از پسماندهاي عفوني و تيز و برنده رامديريت كنند.

در حاليكه بخشي از پسماندهاي ويژه بيمارستانها شامل پسماندهاي شيميايي و دارويي است كه در كارگروه استاني پسماند و در راستاي اجراي ماده 12 ضوابط و روش هاي مديريت اجرايي پسماندهاي پزشكي مقررشده كليه مراكز بهداشتي ودرماني فعال در سطح استان برنامه عملياتي مديريت كليه پسماندهاي توليدي خود را به دانشگاه علوم پزشكي و اداره كل محيط زيست اعلام نمايند.

مهندس حسن پسنديده يكي از مشكلات موجود درخصوص پسماندهاي پزشكي را معضل پسماندهاي مراكز پراكنده بهداشتي و درماني برشمرد و خاطرنشان ساخت : اين كارگاه آموزشي با هدف آشنايي مديران مراكز بهداشتي درماني و كارشناسان مسئول فني و بهداشت محيط درمانگاههاي عمومي و آزمايشگاهها با ضوابط اجرايي مديريت پسماندهاي پزشكي مصوب سال 1386 برگزار شده است و با هماهنگي صورت گرفته با دانشگاه علوم پزشكي استان مقررشده در مرحله بعد آموزش مطب هاي پزشكي – دندانپزشكي-كلينيك هاي تخصصي وپلي كلينيك ها در دستوركارقرارگيرد.مديركل حفاظت محيط زيست استان البرز اظهار داشت : تاكنون اقدامات صورت گرفته در جهت رفع مشكلات ناشي از  7 تن پسماند عفوني و غيرعفوني روزانه توليدي در بيمارستانهاي استان بود كه با پيگيري هاي اين اداره كل و همكاري دانشگاه علوم پزشكي استان ميزان پسماندهاي مراكز متفرقه بهداشتي درماني روزانه استان بالغ بر 5/2 تن پسماند از فعاليت 2013مركز (درمانگاه عمومي ، كلينيك ها ، آزمايشگاههاي تشخيص طبي ، مطب هاي عمومي و تخصصي و…..) احصاء گرديده  و دانشگاه علوم پزشكي استان نسبت به فراخوان بي خطرسازي پسماندهاي پزشكي مراكز پراكنده درماني و بهداشتي اقدام نموده است و به موازات آن شناسايي چند نقطه در سطح استان به منظور تجميع پسماندهاي پزشكي اين مراكز و استقرار سيستم هاي بي خطر ساز از سوي كميته هاي تخصصي ذيل كارگروه پسماند استان در دست اقدام مي باشد.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده