اجراي طرح صيانت از 159 هزار هكتار از جنگل‌هاي زاگرس فارس

رئيس اداره امور جنگل منابع طبيعي و آبخيزداري فارس خبر داد: طرح صيانت از 159 هزار هكتار از جنگل‌هاي زاگرس فارس دردست اجراست.
معين الدين گفت: هم اكنون اين طرح در سطح 4 شهرستان شيراز، كازرون مرودشت و سپيدان در مرحله اجرا قرار دارد. وي با بيان اينكه طرح شامل 2 مقوله احياء و تقويت پوشش‌هاي گياهي است افزود: در راستاي اجراي اين طرح از سال 1382 تاكنون به طور متوسط هر ساله 2 هزار هكتار جنگل كاري با بذرگونه‌هاي بومي در سطح اين 4 شهرستان انجام شده است. معين الدين تصريح كرد: مهمترين عوامل تخريب جنگل‌هاي فارس چراي بيش از اندازه دام‌ها، توسعه يافتگي شهرها، روستاها و اراضي كشاورزي، خشكسالي‌هاي مستمر، هجوم آفات و بيماريها به درختان مناطق جنگلي، تغيير كاربري اراضي، انجام پروژه‌هاي ملي در مناطق جنگلي از جمله عبور لوله‌هاي گاز، دكل‌هاي برق و فيبر نوري عنوان كرد.
وي اذعان داشت: عرصه‌هاي جنگلي به لحاظ بهره مندي از تنوع گونه‌ها و مسايل زيست محيطي از اهميت خاصي برخوردار است و در جلوگيري از فرسايش خاك، تعديل آب و هوا، شرايط اقتصادي و اجتماعي نيز تأثير بسيار زيادي دارد.
گفتني است، به منظور توسعه گياهان دارويي در مناطق مذكور سالانه حدود 500 هكتار از گياهان دارويي كشت مي‌گردد.