40(90)- معرفی سایت

نام سایت:
جنگلبان

عنوان
فرعی: پایگاه اطلاع رسانی منابع طبیعی کشور

زیر نظر:
انجمن جنگلبانی ایران

آغاز
به کار: آبان 1390

آدرس:
http://www.forester.ir

برای
انجمن جنگلبانی ایران، رئیس جوان و خوش فکر آن- دکتر کیادلیری- و همکاران سایت، آرزوی
موفقیت دارم.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده دسته بندی شده در: