3 خطر جدی که گربه ها را در این مملکت تهدید میکند

نوجوانان غیور مملکت با تفنگ ساچمه ای
متاسفانه در طی یکی دو هفته گذشته با چندین مورد گربه تیر خورده روبرو شدیم . عکس پیوست متعلق به گربه ماده زیبائیست که در منطقه میرداماد با تفنگ ساچمه ای به نخاعش زده بودند. حیوان جراحی شد اما متاسفانه آسیب زیادی بهش رسیده بود و زنده نماند. از دوست داران حیوانات…