یکی بر سر شاخ بن می برید…

… یا سرنشینان بی پروای یک کشتی!

کاریکاتور زیر را یکی از دوستان برایم ای میل کرده است؛ یادآور وضعیت کشورمان است که در آن هر کس به فکر چراندن بیشترین تعداد گاوان خود در مرتع عمومی (ماجرای “تراژدی منبع عام”)، دوختن کلاهی برای خود از نمد منابع ملی، و درست کردن ویلای خود در جنگل یا حریم دریا و رود است… و هیچ کس را پروای تخریب جبران ناشدنی مرتع، تکه پاره شدن “نمد” ملی، و نابود شدن جنگل و چشم اندازی که به خاطر آن ویلا را می خواسته… نیست!