مرور زمان در تصرف اراضی

 حرف های دارای پیامی از نوع   گرفتند  و  بردند  « بار دیگر تعرض به حریم جنگل ها » در مدیریت منابع طبیعی جایی ندارد، کلمه تعرض همسان با تجاوز است و باید از اقدامات مدیریت منابع طبیعی نیز گفته شود که چه اقدامی کرده و چه نظری دارد، حقوق عمومی اگر چه بر حقوق خصوصی رجحان دارد و به انحاء مختلف در قوانین جاری آمده است، اما در مرحله به اختیار گرفتن و یا کسب حقوق به نفع عموم ، تادیه حقوق اشخاص نیز مستتر شده

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده