كارنامه علمي و اجرايي

بيوگرافي

 

نام و نام خانوادگي: محمد خسروشاهي

تاريخ تولد: 15/1/1338

آدرس محل كار: تهران موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور، صندوق پستي 116 – 13185

پست الکترونيکي:  Khosro@rifr-ac.ir        و       Khosromk@yahoo.com

تلفن محل كار :  80- 44580276-021

دورنگار:    44580287 –  44196575-021

 

مدارج علمي:

کارشناسي 1367: در رشته مرتع و آبخيزداري، دانشكده منابع طبيعي، دانشگاه تهران.

کارشناسي ارشد 1370: در رشته آبخيزداري، دانشكده منابع طبيعي، دانشگاه تهران.

دکتري 1380 در رشته جغرافياي طبيعي گرايش اقليم-هيدرولوژي، دانشگاه تربيت مدرس

 

فعاليتهاي تحقيقاتي:

 

طرح هاي تحقيقاتي خاتمه يافته :

1.       برآورد تقريبي نياز آبي چند گونه چوبي مناسب شنزارها و مناطق بياباني كشور 1390.

2.       بررسي علل افزايش و تشديد سيل در ايران با تاکيد بر نقش پوشش گياهي 1388.

3.       تعيين قلمرو جغرافيايي محدوده هاي بياباني ايران ( پروژه ملي ). سال1387 .

4.       تعيين نقش زير حوضه هاي آبخيز در شدت سيل خيزي حوضه. سال1380

5.       محاسبه بيلان آبي در حوضه هاي آبخيز فاقد ايستگاه هيدرومتري در مناطق خشك و نيمه خشك ايران. 1367

6.       بررسي شناسه ها و عوامل بارز بيابان زا و تعيين سهم و شدت آنها در حوضه مند. 1382(همكار).

7.       استفاده از اطلاعات ماهواره اي و GIS در تعيين مناطق تحت اثر بيابان زايي. 1379(همكار).

8.       بررسي و ارزيابي شاخص هاي اقليمي و تعيين شاخص مناسب پيش بيني خشکسالي در حوضه کوير نمک، 1383 (همكار).

9.       ارزيابي و تهيه نقشه بيابان زايي با استفاده از روش فائو و يونپ در حوضه آبخيز درياچه نمك 1389.

10.    تعيين اشكال ناهمواري ها و خصوصيات فيزيكي، شيميايي و مينرالوژيكي شن زارهاي كشور 1389.

 

طرح هاي تحقيقاتي در دست اجرا :

1-     تعيين نياز آبي گونه هاي مقاوم به خشكي، مطالعه بيلان آبي و تخمين ميزان واقعي تبخير و تعرق شنزارها (با استفاده از سيستم لايسيمتري).

2-       بررسي ويژگيهاي ژئوهيدروپدولوژي و پوشش گياهي حاشيه كويرهاي مرطوب ايران براي احيا بيولوژيك آنها.

3-      اثر تغيير اقليم بر رويدادهاي حدي هيدرواقليمي و منابع آب(حوضه آبخيز كرخه)

4-     بررسي تغييرات اقليمي و اثرات آن بر منابع آب سطحي و زيرزميني در زيرحوضه‌ي کوير ميقان اراك در يك دوره پنجاه ساله (همكار).

5-     كشت تلفيقي بادشكن زنده با صيفي جات و  گياهان علوفه اي در تپه هاي ماسه اي خوزستان  با كاربردخرد آبياري و ايجاد لايه غير قابل نفوذ (همكار)

 

سوابق مطالعاتي:

مطالعه هوا و اقليم شناسي طرح جامع مرتعداري گيلان غرب استان كرمانشاه

مطالعه هوا و اقليم شناسي طرح تفصيلي–اجرايي مرتعداري گيلان غرب استان كرمانشاه

مطالعه هوا و اقليم شناسي طرح جامع مرتعداري منطقه ايوان-استان ايلام

مطالعه هيدرولوژي حوضه تيره استان لرستان

مطالعه سيل خيزي حوضه تيره استان لرستان

مطالعه سيل خيزي مارون استان كهكيلويه و بوير احمد

مطالعه سيل خيزي حوضه شمس آباد استان سيستان و بلوچستان

 

دوره هاي تخصصي گذرانده شده:

– تكنولوژي و علوم كنترل بيابان،  انستيتوي تحقيقات كنترل بيابان،كشور چين 1383

– آبخيزداري و مهندسي رودخانه، دفتر حفاظت خاك و آبخيزداري، يو-ان-دي-پي 1369

– فرسايش و رسوب، دفتر حفاظت خاك و آبخيزداري، يو-ان-دي-پي 1369

– مديريت ويژه مديران، دفتر آموزش سارمان جنگهاو مراتع 1374

– حفاظت خاك و آبخيزداري، مركز آموزش كلاك-كرج 1363

– كشت نباتات علوفه اي، مركز آموزش كلاك-كرج 1362

 

مسئوليت ها:

كارشناس اداره كل منابع طبيعي استان خراسان (نيشابور) 1358 تا 1367

سرپرست اداره منابع طبيعي گناباد 1367-1368

مدرس و معاون آموزشي مركز آموزش منابع طبيعي دكتر جوانشير كرج 1368تا 1372

ريئس مركز آموزش منابع طبيعي  دكتر جوانشر كرج 1372 تا 1374

عضو هيئت علمي موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور از سال 1374 تاكنون

 مسئوليت فعلي:  رئيس بخش تحقيقات بيابان

 

 

فعاليت هاي آموزشي

تدريس

– مباني آب و هواشناسي، 2 واحد – مركز آموزش منابع طبيعي دكتر جوانشير-كرج  مهر 88

– آشنايي با مدل هيدرولوژي HEC-HMS ، 2 واحد ،  مركز آموزش منابع طبيعي دكتر جوانشير-كرج مهر1387

– آشنايي با مدل هيدرولوژي HEC-HMS ، 2 واحد ،  مركز آموزش منابع طبيعي دكتر جوانشير-كرج  آذر1386

– كاربرد مطالعات فيزيوگرافي در طرحهاي منابع طبيعي- مركز آموزش منابع طبيعي دكتر جوانشير-كرج  2 واحد خرداد 85

– آشنايي با مدل هيدرولوژي HEC-HMS ، 2 واحد ،  مركز آموزش منابع طبيعي دكتر جوانشير-كرج  مهر 84

– مباني اكولوژي  مركز آموزش منابع طبيعي دكتر جوانشير-كرج    2  بهمن 82

– مباني اكولوژي  مركز آموزش منابع طبيعي دكتر جوانشير-كرج    2   بهمن 81

– مباني اكولوژي  مركز آموزش منابع طبيعي دكتر جوانشير-كرج      2 بهمن 72

– كليات حفاظت خاك مركز آموزش منابع طبيعي دكتر جوانشير-كرج    2 بهمن 72     

– مباني اكولوژي  مركز آموزش منابع طبيعي دكتر جوانشير-كرج    2    بهمن 71

– كارتوگرافي مركز آموزش منابع طبيعي دكتر جوانشير-كرج    2    مهر 71       

– آشنايي با طرحهاي بيابان زدايي مركز آموزش منابع طبيعي دكتر جوانشير-كرج 2 مهر 70

– بيابان زايي و بيابان زدايي مركز آموزش منابع طبيعي دكتر جوانشير-كرج    2 بهمن 69     

– مباني اكولوژي  مركز آموزش منابع طبيعي دكتر جوانشير-كرج     2  مهر 69

 

مشاوره و راهنمايي پايان نامه:

1-تغييرات کويرهاي حوضه درياچه نمک در کواترنر پاياني و هولوسن، رساله دكتري جغرافيا ، گرايش ژئومرفولوژي، سيد مرتضي ابطحي، دانشگاه اصفهان، مشاور،1390-1388.

2- اولويت بندي مكاني مناطق سيل خيز در حوزه آبخيز رودك با استفاده از شبيه سازي بارش-رواناب، طاهره بشارتي دانشكده منابع طبيعي ساري-دانشگاه مازندران ، مشاور- 1385

3- ارايه الگوي مديريت ريسك بيابانزايي در شرايط عدم قطعيت ، رساله دكتراي جغرافيا ، گرايش ژئومرفولوژي ، عادل سپهر – دانشگاه اصفهان، داور رساله-1389.

 

انتشارات

مقاله هاي علمي-پژوهشي

1- محمد خسروشاهي و عهديه كاليراد و حميد حسيني مرندي، 1390.  مقايسه قلمرو بيابانهاي اقليم شناسي و زمين ساختي ايران، فصلنامه پژوهشي مرتع و بيابان، شماره(2)18، تابستان1390.

2- محمد خسروشاهي، 1390. قلمرو بيابان هاي ايران از جنبه ژئومرفوكليماتولوژي، فصلنامه پژوهش و سازندگي، پذيرش چاپ براي زمستان 1390.

3- Kashki M.T., Khosroshahi, M. & Faravani, M, 2011. DETERMINATION AND CLASSIFICATION OF THE GEOGRAPHICAL DOMAIN OF IRANIAN DESERTS (CASE STUDY: KHORASAN PROVINCE DESERTS), International Journal of Science and nature, I.J.S.N., VOL. 2(1) 2011: 28-30.

4-  اکبر گندمکار قالهري،  محمد خسروشاهي، غلامرضا گودرزي، حجت ا.. زاهدي پور و اسماعيل عزيز آبادي  قلمرو مناطق بياباني استان مرکزي از جنبه پوشش گياهي، فصلنامه پژوهشي مرتع و بيابان، شماره(1)17، بهار1389.

5- محمدتقي كاشكي و محمد خسروشاهي، 1388. پهنه بندي مناطق بياباني استان خراسان بر اساس معيارهاي اقليمي با تاكيد بر نمايه خشكي، دومين همايش ملي اثرات خشكسالي و راهكارهاي مديريت آن- اصفهان ارديبهشت 1388.

6- ابوالقاسم دادرسي سبزوار و  محمد خسرو شاهي، 1389. اثرات استفاده از سيلاب هاي با كيفيت پايين بر آبشويي خاك هاي كويري- مطالعه موردي منطقه برآباد – سبزوار، فصلنامه پژوهشي مرتع و بيابان، شماره(1)17، بهار1389.

7-محمد خسروشاهي و فرج اله محمودي و محمدتقي كاشكي، محدوده هاي بياباني ايران با تاكيد بر نقش عوامل زمين شناختي مؤثر در تشكيل آنها، فصلنامه علوم زمين (پذيرش چاپ).

8- حميدرضا عباسي و محمد خسروشاهي و حسن روحي پور و فرهاد خاكساريان، 1388. تحليلي بر طوفانهاي گرد و غباري ايران، ماهنامه دهاتي، شماره 75 ، آذر 1388، صص 54-49.

9- محمد درويش و محمد خسروشاهي و حميدرضا عباسي و مجتبي پاكپرور و فرهاد خاكساريان، 1388. پايش شوري و قليائيت خاك به عنوان يك فرايند بيابان زايي، فصلنامه جنگل و مرتع شماره 81 ، صص 81-72.

10-محمد درويش و محمد خسروشاهي و حميدرضا عباسي، 1388. بيابان زايي؛ معياري براي آگاهي از ميزان شادي سرزمين، فصلنامه جنگل و مرتع شماره 81 ، صص12-9.

11- محمد خسروشاهي و حميدرضا عباسي و محمد درويش، 1388. مقدمه اي بر معرفي گونه هاي هيدروهالوفيت براي احياي حاشيه كويرهاي مرطوب، مجله بيابان، ويژه نامه روز جهاني مقابله با بيابان زايي، صص33-19.

12- خسروشاهي محمد و  محمدتقي كاشكي و  طاهره انصافي مقدم، 1388. قلمرو بيابانهاي اقليم شناسي ايران، فصلنامه پژوهشي مرتع و بيابان (1) 16، بهار 1388.

13- خسروشاهي محمد، 1387. نقش دوگانه آب در بيابان زايي و مهار آن، فصلنامه جنگل و مرتع شماره 78.

14- محمدغلامپور و محمد خسروشاهي و  جلال برخورداري، 1387. تعيين قلمرو مناطق بياباني استان هرمزگان از جنبه ژئومرفولوژي، فصلنامه پژوهشي مرتع و بيابان (4) 15، زمستان 1387.

15–  سيد مرتضي ابطحي و محمد خسروشاهي، 1387. تعيين قلمرو بيابانهاي استان اصفهان و ويژگيهاي بوم شناختي حاكم بر آن ، مجله رشد آموزش جغرافيا، شماره 1 پاييز 87 .

16-  کيان نجفي تيره شبانكاره و  محمد خسرو شاهي و  محمد غلامپور،.   قلمرو مناطق بياباني استان هرمزگان از جنبه پوشش گياهي فصلنامه پژوهشي مرتع و بيابان، شماره(1)15، 1387.

17- ابوالقاسم دادرسي سبزوار و  محمد خسرو شاهي، شناخت مناطق مستعد براي گسترش سيلاب به روش كاربرد مدلهاي مفهومي(راهكاري براي مهار بيابانزايي)، فصلنامه پژوهشي مرتع و بيابان، شماره(2)15، تابستان 1387.

18- ابراهيم فراهاني، محمد خسرو شاهي ، مجيد حسيني ، سيامک لقماني، 1386.  قلمرو مناطق بياباني استان تهران ازديدگاه پوشش گياهي. فصلنامه پژوهشي مرتع و بيابان،  شماره(4) 14، 1386.

19- فرهاد فخري و  سيد محي الدين جعفري و محمد خسروشاهي، 1386. بررسي عوامل زمين شناختي موثر در تشكيل بيابانهاي استان بوشهر و تعيين قلمرو آن. فصلنامه پژوهشي مرتع و بيابان،  شماره(3) 14، 1386.

20- خسروشاهي محمد، 1386 . شاخص هاي مهم بيابان زايي از منظر آب و معرفي زمينه هاي پژوهشي مرتبط با موضوع، فصلنامه جنگل و مرتع شماره 74.

21- خسروشاهي محمد، 1385. معرفي برخي پتانسيل هاي موجود در بيابان براي مهار بيابان زايي، فصلنامه جنگل و مرتع شماره 72 و 73 انتشارات سازمان جنگلها و مراتع كشور.

22- برخورداري جلال و محمد خسروشاهي ، 1386. بررسي اثر تغييرات پوشش اراضي و اقليم بر جريان رودخانه (مطالعه موردي: حوضه آبخيز ميناب). فصلنامه پژوهش و سازندگي، جلد20 شماره 4، زمستان 1386.

23- مجيد حسيني، محمد خسروشاهي ، عباس عطاپور، سيد عزيز کرمي، 1385. معرفي و تعيين ويژگيهاي بيابانهاي اقليمي و زمين شناسي در استان تهران. فصلنامه پژوهشي مرتع و بيابان،  شماره(2) 13، 1385.

24- برخورداري جلال و محمد خسروشاهي، 1384. بررسي اثر متقابل تغيير پوشش اراضي و تغيير اقليم بر جريان رودخانه ميناب، دومين كنفرانس سراسري ابخيزداري و منابع آب و خاك، كرمان اسفند 1384 مجموعه مقالات.

25-خسروشاهي محمد، سيد محمد ميراب باشي و کاظم دشتکيان،1385 . شناسايي ، تفکيک و تعيين رخساره ها و مناطق بياباني استان يزد از جنبه ژئومرفولوژي. مجله رشد آموزش جغرافيا، شماره 76.

26- خسروشاهي محمد و شيرين محمدخان، 1384.  نظري بر مفاهيم و ويژگيهاي بيابان، ضرورت نگرشي جامع، مجله رشد آموزش جغرافيا، دوره ي بيستم، شماره 2 زمستان 84 (ص 29- 22).

27-چوپاني سعيد و محمد خسروشاهي، 1384.  تعيين قلمرو محدودهاي بياباني استان هرمزگان از ديدگاه زمين شناسي ، فصلنامه پژوهشي مرتع و بيابان، شماره(1) 13، 1385.

28-خسروشاهي محمد و بهرام ثقفيان، 1384. تعيين حساسيت برخي از عوامل مؤثر بر سيل خيزي زيرحوضه هاي آبخيز با استفاده از تحليل هيدروگراف خروجي حوضه و كاربرد مدل HEC-HMS.مجله جنگل و مرتع شماره 67.

29- جلال برخورداري و محمد زارع مهرجردي و محمد خسروشاهي، 1384. بررسي پوشش اراضي در حوضه آبخيز سد استقلال ميناب با استفاده از RS و GIS، مجله حفاظت آب و خاك شماره 2 تابستان 1384. انتشارات پژوهشكده حفاظت خاك و آبخيزداري.

30- Saghafian Bahram and Mohammad khosroshahi, 2005., Unit response approach for priority determination of flood source areas, journal of hydrologic engineering, vol10, No 4, ASCE.

31- محمد خسروشاهي و بهرام ثقفيان، 1384. اولويت بندي مكاني مناطق سيل خيز، راهكاري براي عمليات اجرايي مهار و كنترل سيل در حوضه هاي آبخيز، مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان.

32- محمد خسروشاهي 1384. مديريت و تكنيك هاي مهار بيابان زايي (مطالعه موردي كشور چين) فصلنامه جنگل و مرتع، شماره66، سازمان جنگلها و مراتع كشور.

33- ابطحي مرتضي و محمد خسروشاهي، قلمرو بيابانهاي استان اصفهان از جنبه اقليم شناسي، فصلنامه پژوهشي مرتع و بيابان، شماره(3) 12 ،1384.

34- كاشكي .م، ر. غفوريان و محمد خسروشاهي، 1384. تهيه نقشه مناطق بياباني استان خراسان بر اساس پارامترهاي اقليمي و استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي، فصلنامه پژوهشي مرتع و بيابان، شماره(1) 12 ،1384.

35- كاظم دشتكيان و محمد خسروشاهي، 1383. شناسايي و معرفي تيپ هاي گياهي بيوم هاي بياباني استان يزد ، فصلنامه پژوهشي مرتع و بيابان، شماره(4) 11 ،1383.

36-عطاپور .ع ؛و م.حسيني و محمد خسروشاهي، 1383. شناسايي و تفكيك مناطق بياباني از ديدگاه ژئومرفولوژي(مطالعه موردي؛ استان تهران) ، فصلنامه پژوهشي مرتع و بيابان، شماره(3) 11 ،1383.

37- خسروشاهي محمد، 1377. بررسي كارايي چند فرمول تجربي مهم براي محاسبه بيلان آبي در حوضه هاي فاقد آمار، فصلنامه تحقيقات جغرافيايي شماره 49-50 .

38- خسروشاهي محمد و مجيد حسيني و شيرين محمدخان عباس عطاپور و سيد عزيز كرمي و ابوالفضل خليل پور و ابراهيم فراهاني و حميد عباسي، 1382. مقايسه تطبيقي قلمرو بيابانهاي استان تهران از جنبه هاي مختلف ، فصلنامه پژوهشي مرتع و بيابان، شماره(4) 10 .                                                                                                                                                                                       

39- خسروشاهي محمد و مجيد حسيني و سيدعزيز كرمي، 1382.  توسعه روشي براي شناسايي و تفكيك مناطق بياباني از ديدگاه اقليم شناسي، فصلنامه پژوهشي مرتع و بيابان، شماره( 1) 10.

40- خسروشاهي محمد و بهرام ثقفيان، 1382. بررسي نقش مشاركت زيرحوضه هاي آبخيز در شدت سيل خيزي حوضه، مجله پژوهش و سازندگي شماره 59.

41-خسروشاهي محمد، 1376. منابع طبيعي بستر حيات است ( در حفظ آن بكوشيم) مجله رشد آموزش كشاورزي، شماره33، زمستان 1376(ص41-37)

42- خسروشاهي محمد، 1376.كوير، مجله رشد آموزش كشاورزي، شماره 30 ، بهار1376 (ص 27-18 )

43- خسروشاهي محمد ، 1374. سيري در قلمرو بيابان، مجله رشد آموزش كشاورزي، شماره 24و25 ، پاييز و زمستان (ص 46-38)

44- خسروشاهي محمد، 1373.  اكولوژي و انسان و آلودگيهاي محيط زيست، مجله رشد آموزش كشاورزي، شماره 21، (ص 72-68)

45- خسروشاهي محمد ، 1373. مديريت و روشهاي اصلاح مراتع، مجله رشد آموزش كشاورزي، شماره 20 (ص 43-36 )

46- خسروشاهي محمد ، 1372. آنچه يك مرتعدار بايد بداند، مجله رشد آموزش كشاورزي، شماره 16، (ص13-8)

47- خسروشاهي محمد ، 1371. با منابع طبيعي بيشتر آشنا شويم، مجله رشد آموزش كشاورزي، شماره 15، (ص33-26 )

48- خسروشاهي محمد، 1379.  تحليل سريهاي زماني پارامتري براي دوره هاي گرم و سرد درجه حرارت، (ترجمه)مجله رشد آموزش جغرافيا،

 

كنفرانس هاي داخلي و خارجي

1- سيدجعفر سيداخلاقي، محمد درويش، محمدرضا اختصاصي، محمد خسروشاهي و مصطفي فرزاد، 1389. معرفي اولويت هاي راهبردي تحقيقات بيابان، فرسايش بادي و ريزگردها در ايران(راهنماي عمل محققان،پژوهشگران و دانشجويان)، دومين همايش ملي فرسايش بادي و طوفانهاي گرد و غبار، 27 الي 28 بهمن 1389، دانشگاه يزد.

2- علي اصغر تقوايي و محمد خسروشاهي، 1388.  تاكيد بر آبخيزداري و آبخوانداري جهت مهار سيلابها و كاهش اثرات خشكسالي در ايران- مطالعه موردي: استان خراسان، دومين همايش ملي اثرات خشكسالي و راهكارهاي مديريت آن- اصفهان ارديبهشت 1388.

3-  نظري پويا هادي و محمد خسروشاهي و حسن عليرضايي، . 1386 بررسي و تعيين مناطق بياباني استان همدان با استفاده از برخي پارامترهاي اقليمي، مجموعه مقالات دهمين كنكره علوم خاك ايران، كرج 6-4 شهريور 1386.

4- كاشكي محمدتقي و محمد خسروشاهي، 1386. مديريت اكوسيستم هاي مناطق خشك و بياباني با رويكرد مديريت تلفيقي منابع محيطي(مطالعه موردي: بيابانهاي استان خراسان) مجموعه مقالات دومين همايش ملي كشاورزي بوم شناختي ايران، 25-26 مهرماه 86،گرگان.

5- كاشكي محمدتقي و محمد خسروشاهي و حسن اميرآبادي زاده، 1387. تعيين قلمرو جغرافيايي مناطق بياباني استان خراسان بر اساس معيارهاي گياهي،  اولين همايش ملي زيست شناسي، 25-23 مرداد  1387، دانشگاه پيام نور-مركز تالش.

6- مجيد حسيني، محمد خسروشاهي، سيد عزيز کرمي، محمد ميراب، عباس عطافرد، 1385. بررسي علل افزايش سيل و راهکارهاي مقابله با آن در استان تهران، دومين همايش منطقه اي زمين شناسي کاربردي ومحيط زيست، سازمان زمين شناسي كشور

7-M. Gholampoor , Mohammad Khosroshahi , S. Choopani, K. Najafi, H. Hossienipoor, M. Zareh ;  2006.Determination of desert areas in the south part of Iran by using GIS, Map Asia Conference 2006, Bangkok, Thailand.

 8-Dashtakian.K, Mohammad khosroshahi, Jalal Abdollahi,.2005. Recognition of desert environment and classification their limitation intensity by GIS in Yazd province, International conference on environmental management, Oct.28-30,2005, Hyderabad, India

9-Choopani,Saied and Mohammad Khosroshahi; 2005. Determination of desert areas of Hormozgan province from geological viewpoint, Map Asia Conference 2005, Jakarta, Indonesia.

10-Kashki, M.T., H. Angushtari and M. khosroshahi; 2005. Determination of geographical domain of desert areas of Korasan province based on soil limiting factors, proceeding of International Conference on Human Impacts on Siol Quality Attributes, Sep. 12-16, Isfahan, I. R. Iran.

11-Khosroshahi,Mohammad., Mahdavi,M.,1997,”Water yield stimation of ungauged watersheds in arid & semiarid regions of Iran”,The 8th international conference on rainwater catchment systems,Tehran,Iran.

12- خسروشاهي محمد و بهرام ثقفيان، 1381. نقش رونديابي رودخانه در شناسايي و تفكيك مناطق سيل خيز در حوضه هاي آبخيز، ششمين سمينار بين المللي مهندسي رودخانه، اهواز، 11-8   بهمن 1381.

13- ثقفيان بهرام و عليمحمد حسنوند و محمد خسروشاهي ، 1379.  روشهاي تصحيح مدل DEM براي كاربرد در مدلهاي هيدرولوژيكي، همايش ژئوماتيك 79، مجموعه مقالات.

14- ثقفيان بهرام و عليمحمد حسنوند و خسروشاهي محمد، 1379. بررسي خطاهاي مدل ارتفاعي رقومي حوضه آبخيز ، دومين همايش ملي فرسايش و رسوب، مجموعه مقالات، شهريور 79 (خرم آباد).

 

كتاب و جزوه درسي

1- خسروشاهي محمد و شهاب الدين قوامي، 1384. كتاب  هشدار (منابع طبيعي بستر حيات است ، در حفظ آن بكوشيم) انتشارات سازمان جنگلها و مراتع كشور (چاپ چهارم).

 2- خسروشاهي محمد مباني اكولوژي(پلي كپي درسي) مجتمع آموزش منابع طبيعي كلاك-كرج 1370.

 

 

انتشارات در روزنامه هاي يوميه:

1-  همه چيز درباره بيابان‌زايي: روزنامه همشهري 21 تيرماه  1388

2- علت وجودي بيابان‌ها در روي کره زمين: روزنامه همشهري 16 تيرماه  1386.

3-اكوتوريسم در بيابان:  روزنامه اعتماد ملي شماره 108 تاريخ 27/3/85  صفحه 7 (محيط زيست).

4- ريزگردها، ميهمانان ناخواندة شهرهاي ايران: روزنامه اطلاعات، 19 خرداد 1390 – شماره 25051

5-دفاع جهاني از زمين: روزنامه تفاهم سه شنبه 24 مهرماه1386 سال سوم.

6-منابع طبيعي و توسعه پايدار: خبرگزاري ايسنا: 14/11/85 .

7-آرمانشهرهاي باغشهري: روزنامه روزگار 21 تيرماه 1390

 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده