ضوابط و روش های مدیریت اجرایی پسماندهای کشاورزی

شوراي عالي حفاظت محيط زيست در جلسه مورخ 29/1/1389 کميسيون امور زيربنايي ، صنعت و محيط زيست بنا به پيشنهاد شماره 44245-1 مورخ 23/7/1388 سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد ماده (11) قانون مديريت پسماندها – مصوب 1383 – ضوابط و روشهاي مديريت اجرايي پسماندهاي کشاورزي را به شرح زير موافقت نمود:


 ماده 1 – واژه ها و اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي روند:


الف – قانون : قانون مديريت پسماندها – مصوب 1383


 ب – سازمان : سازمان حفاظت محيط زيست


پ – ضوابط پسماندهاي پزشکي : ضوابط و روشهاي مديريت اجرايي پسماندهاي پزشکي و پسماندهاي وابسته موضوع تصويب نامه شماره 15871/ت 38459ک  مورخ 8/2/1387 .


ت – پسماند عادي کشاورزي : پسماندهايي که به صورت معمول از فعاليتهاي کشاورزي و صنايع وابسته به آن در شهرها و روستاها توليد مي شود.


ث – پسماندهاي ويژه کشاورزي : پسماندهاي کشاورزي که داراي يکي از خواص خطرناک از قبيل سمي بودن ، بيماري زايي ، قابليت انفجار يا اشتعال ، خورندگي و مشابه آن باشند و يا نياز به مديريت خاص دارند.


 ج – بي خطر سازي : اقداماتي که ويژگي خطرناک بودن پسماندهاي کشاورزي را رفع نمايد.


چ – تفکيک پسماند کشاورزي : جداسازي بخش قابل استفاده پسماندجهت بازيافت .


ح – توليد کننده پسماند : افراد حقيقي و حقوقي که در نتيجه فعاليتهاي آنان پسماندهاي عادي و ويژه کشاورزي ايجاد مي شود.


تبصره – ساير تعاريف مندرج در اين ضوابط همان تعاريف قانون و آيين نامه اجرايي آن موضوع تصويب نامه شماره 28488/ت 32561 هـ مورخ 1/5/1384 مي باشد.


ماده 2 – وزارت جهاد کشاورزي موظف است با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به اجراي موارد زير اقدام نمايد:

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده