ضوابط زیست محیطی محل های دفع پسماندهای عادی

اين ضوابط به استناد ماده 12 قانون و ماده 23 آئين نامه اجرايي مديريت پسماندها و به منظور کاهش اثرات مخرب زيست محيطي فعاليتها، مکانها و تاسيسات مرتبط با پردازش و دفع پسماندهاي عادي از جمله کليه اماکن دفن و بازيافت تهيه گرديده است.


. ماده1- تعاريف و اصطلاحات به کار رفته در اين ضوابط، همان تعاريف مندرج در قانون و آئين نامه اجرايي مديريت پسماندها مي باشد.


ماده 2- در انتخاب محل دفن پسماندهاي عادي، بايد کليه معيارهاي زيست محيطي، زمين شناسي، هيدولوژي، هيدروژئولوژي، توپوگرافي، اقليمي، خاکشناسي، مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان، حريم خطوط انتقال مواد نفتي، آب و نيرو، راههاي دسترسي، مناطق جمعيتي وساير معيارهاي مندرج در اين ضوابط در نظر گرفته شوند.


ماده 3- محلهاي دفع نبايد در مسير و حريم رودخانه هاي فصلي و دائمي، مسيلها و آبراهه هاي منتهي به رودخانه ها واقع شوند.


ماده 4- محلهاي دفع بايستي خارج از محدوده سيلاب با دوره بازگشت سيل 100 ساله واقع گردد.


ماده 5- انتخاب محلهاي دفع در مناطقي مانند تالابها، باتلاقها، مردابها، درياچه ها و برکه ها و مواد مشابه ممنوع است.


تبصره- محل دفن بايد حداقل يک کيلومتر از مناطق ياد شده فاصله داشته باشد


ماده 6 – محل دفع بايد حداقل يک کيلومتر از آبهاي جاري فاصله داشته باشد.