دو سال گذشت و سازمان نظام مهندسی کاری نکرد – 25

بحث توسعه صندوق سخن خوش تری است و از صندوق می گویم که در ماده 17 قانون افزایش بهره وری با اشاره به ماده 12 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و مواد 10 و 13 و 18 قانون برنامه چهارم توسعه برای سهم آورده دولت – تشکیل و افزایش سرمایه صندوق – غیر دولتی شدن صندوق – منابع تامین افزایش سرمایه صندوق – تجویز افزایش فعالیت مالی اعتباری و بازرگانی صندوق – تجهيز منابع ارزی صندوق – افزايش اختیارات متفاوت

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده دسته بندی شده در: