دو سال گذشت و سازمان نظام مهندسی کاری نکرد – 24

صندوق داروی درد مزمن بخش کشاورزی است و ماده 18 قانون برنامه چهارم برایش فرصت تقویت بود، اما به نظر می رسد از ظرفیت این ماده از قانون برنامه آنچه که در خور بود استفاده نشد ، اما نمی توان از غفلت حرف زد و بر عکس باید گفت در تشخیص درد مشکلی وجود ندارد ، زیرا اگر مشکل وجود می داشت ادبیات تقریری شفاف و دامنه اختیارات وسیع و تکلیفات سنگین نمی شد.


وزارت جهاد کشاورزی برای درد های

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده