دو سال گذشت و سازمان نظام مهندسی کاری نکرد – 23

ماده 16 قانون بیشتر جنبه ابزار اعمال سیاست برای وزارت جهاد کشاورزي دارد و همچنين دولت را به حمايت از توليدات داخلياز طریق تعیین تعرفة مؤثر مکلف کرده است به گونه‎اي که نرخ مبادله همواره به نفع توليدکنندة داخلي باشد و واردات نهاده‎هاي توليد از قبيل بذر، نهال، کود و سم باهماهنگي و اخذ مجوز وزارت جهاد کشاورزي از اعمال

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده