دو سال گذشت و سازمان نظام مهندسی کاری نکرد – 22

گسترده کردن فعالیت احیا و توسعه چندان پیچیده نیست ، گستره کشور برای انجام فعالیت های متناسب را هنوز هم می توان وسیع توصیف کرد. اما مادامیکه افزایش سطح زیرکشت در تولیدات مرتبط با بخش کشاورزی اهمیت پیدا کرده و عملکرد در واحد سطح رجحان نمی یابد و کماکان توسعه در بخش بیشتر متکی به افزایش سطح

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده