دو سال گذشت و سازمان نظام مهندسی کاری نکرد – 26


پرداختن به مسئله افزایش سرمایه صندوق برای حمایت از بخش کشاورزی بسیار حائز اهمیت است، اما مهم تر از هر چیزی کیفیت ارائه خدمات به بهره برداران بخش است.


اگر بهره بردار بخش همانند گذشته که راجع به ترهین تسهیلات به دلیل فقد سند با مشکل مواجه باشد، که در سنوات اخیر تا حدودی حل شد !


اگر بهره بردار بخش همانند گذشته که راجع به تادیه خسارات قهری و اجتناب نا پذیر مواجه با مشکل بیمه ای بود کماکان با این مشکل دسته پنجه

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده