دو سال گذشت و سازمان نظام مهندسی کاری نکرد – 17

بهره برداران مرتع حافظ مراتع و جیره خوار سفره بی منت منابع طبیعی هستند، اجرای هر برنامه ای که دامداران را از قطب تولید و صنف تولید کننده خارج و به مصرف کننده ای با مشاغل کاذب در محدوده شهر حاشیه نشین کند، برنامه ای استعماری و منحط است.


دامدار ایرانی باید در یک برنامه

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده