در فصل سرما و یخ بندان به حیوانات و پرندگان گرسنه کمک کنید

منظره دیدن گربه های بدبخت و گرسنه ای که در باران و برف و سرما  زیر ماشین ها چمباتمه زده اند به امید یک تکه استخوان واقعا” دل انسانهای واقعی را به درد میاورد. امروز از صبح برف میبارد  و فکر این حیوانات مظلوم از ذهن من و مطمئنا” دیگر انسانهایی که برای همه مخلوقات خداوند ارزش…