جنگلی در اعماق کویر + عکس

پراکنش کم این درختها در واقع نشان گر اوج تخریبی است که آگاهانه یا نا آگاهانه توسط جوامع محلی رخ داده و آنچه که به جا مانده درختهایی هستند که دیر یا زود رو به زوال خواهند رفت.