جبران خسارت جنگل در هالة ابهام

منابع طبیعی کشورتحت اجرای طرح های عمومی عمرانی روند تخریب تشدید یافته ای را  در طول دو دهه گذشته مخصوصا در سد سازی تجربه کرده است و به هر ترتیب تیغ دولبه ای ، اموال عمومی ملی شده را به تاراج می بَرَد و به تعبیری دیگر چاقو دسته اش را می بُرّد.


بهره برداری از منابع نفتی و دیگر کانی های معدنی و در آمد حاصل از منابع غیر قابل تجدید ، نه تنها موجب احیای منابع طبیعی تجدید پذیر نمی شود ، بلکه چونان تیغی بران پیکر این منابع را شقه شقه می کند و غافل از اصالت خود می شود و

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده دسته بندی شده در: