تغییر اقلیم و شیلات: نگرانی برای خلیج فارس

 

روی نیچر مقاله ای دیدم در مورد تغییرات اقلیم و شیلات. در یکی از خروجی ها که نقشه ی مربوط به پیامدهای جهانی است نشان داده شده است که زیستگاه های ماهی ها در سطح دنیا به چه صورت از تغییر اقلیم اثر خواهند دید. بر اساس پیش بینی این مطالعه، خلیج فارس در میان مناطقی است که به طور جدی از این پیامدهای اقلیمی متاثر می گردد به صورتی که حداکثر ظرفیت صید با کاهش پنجاه درصد مواجه خواهد شد.

همانطور که در نقشه دیده می شود مقدار کاهش پیش بینی شده برای دریای خزر به مراتب کمتر از خلیج فارس است.

 

برای دیدن نقشه در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید.

تغییر اقلیم و شیلات

 

لینک مقاله اینجا است.

مشخصاتش از این قرار است که البته این مشخصات نسخه ی آنلاین است.

Sumaila, U. R., W. W. L. Cheung, et al. (2011). “Climate change impacts on the biophysics and economics of world fisheries.” Nature Clim. Change advance online publication.

چکیده اش هم این است:

 

Global marine fisheries are underperforming economically because of overfishing, pollution and habitat degradation. Added to these threats is the looming challenge of climate change. Observations, experiments and simulation models show that climate change would result in changes in primary productivity, shifts in distribution and changes in the potential yield of exploited marine species, resulting in impacts on the economics of fisheries worldwide. Despite the gaps in understanding climate change effects on fisheries, there is sufficient scientific information that highlights the need to implement climate change mitigation and adaptation policies to minimize impacts on fisheries.