تعيين ارزش تفرجگاهي پارك جنگلي نور مازندران، با استفاده از روش ارزشگذاري مشروط (CV)

هاشم هاشم نژاد

دانشيار گروه معماري دانشكده معماري دانشگاه علم و صنعت تهران

محسن فيضي

دانشيار گروه معماري دانشكدة معماري دانشگاه علم و صنعت تهران

مرتضي صديق

دانشجوي دكتراي معماري دانشگاه علم و صنعت تهران

چکیده

برنامه ريزي تفريحي، همچنين اجراي طرحهاي مختلف زيست محيطي و ايجاد تفرجگاههاي متنوع و مراكز تفريحي گوناگون براي مردم يكي از مسائل مهم در مديريت در سطح كلان و منطقه اي در هر كشور است. رشد روزافزون جمعيت مردم، تغيير الگوهاي سكونتي، آلودگي محيط شهرها و نياز مبرم به اوقات فراغت بيش از پيش اهميت اين مسئله را افزايش داده است. در اين ميان، كمبود آشكار منابع مالي با هدف ايجاد، يا شكل گيري و فضاهاي تفريحي مناسب، مديريت منابع طبيعي را به سوي ارزشگذاري اين منابع با استفاده از شيوه ها و روشهاي علمي جديد هدايت كرده است. تحليل و اندازه گيري شاخص ميزان تمايل به پرداخت (WTP) در ميان كاربران و بازديدكنندگان سايت تفرجگاهي و تفريحي، از جمله اين روشهاي علمي جديد است كه امروزه جايگاه شناخته شده و مهمي در انجام تحقيقات اين حوزه به خود اختصاص داده است. پژوهش حاضر، با بررسي و تبيين اين شاخص در فضاي تفرجگاهي پارك جنگلي نور مازندران و با استفاده از روش ارزشگذاري مشروط (CV) و پرسشنامة گزينش دوگانه به تعيين ارزش تفريحي و تفرجگاهي اين پارك جنگلي در شمال كشور پرداخته است. بدين منظور، از مدل تحليلي لاجيت استفاده و بر پاية روش حداكثر درست نمايي، شاخص هاي اين مدل برآورد و ارزيابي شده اند. نتايج حاصل مبين اين مهم است كه ميزان ميانگين تمايل به پرداخت بازديدكنندگان و كاربران براي اين پارك جنگلي ۳۸۷۵ ريال براي هر بازديد برآورد شده است. همچنين نتايج حاصل در ارتباط با ارزش تفريحي سالانه اين پارك، نشانگر اهميت بالا و ارزشي است كه بازديدكنندگان و كاربران براي اين سايت قائلند.

متن مقاله را در اینجا بخوانید!

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده