تصویب نامه شورای عالی حفاظت محیط زیست درخصوص طرح ها و پروژه های مشمول ارزیابی(مصوب29/3/1390)

توضیح : به منظور وارد آمدن حداقل فشارهای زیست محیطی بر پیکره منابع به خصوص منابع تجدیدناپذیر و توازن منطقی ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ هیات  وزیران طی مصوبه 104522/ت40440ک مورخ 25/5/88 و به استناد ماده105 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تنفیذی در ماده 71 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1383 و با رعایت جزء «ز» بند1 مصوبه شماره 158823/ت38859ه، مورخ 1/10/86  انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی طبق الگوی مصوب برای پروژه های بزرگ، مهم و اثرگذار (تعداد 33 پروژه)  الزام  و اجرا می گردید . در حال حاضر با توجه به مصوبه اخیر کمیسیون امور زیربنایی ، صنعت و محیط زیست و با استناد به بند الف ماده 192 قانون برنامه پنجم توسعه تعداد 51 طرح  و پروژه  مشمول انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی گردیده و با تعیین مقیاس و به تفکیک نوع منطقه اعم از منطقه خزری(استانهای شمالی کشور) ، نوارساحلی جنوب ( کلیه شهرستانهای نوارساحلی جنوب) ، عرصه های جنگلی ( پهن برگ ، سوزنی برگ ، حفاظتی ، مانگرو، زاگرسی، پارک های جنگلی طبیعی و دست کاشت) حریم مناطق تحت حفاظت سازمان و تالاب های بین المللی ، حوضه های آبریز بلافصل سدها و سایر تالاب ها ، آبخوان ها و سفره های آب شرب ، دریاها و دریاچه ها و جزایر ، مناطق کوهستانی و سایر مناطق مشمول انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی می باشند. متن تصویب نامه اخیر به شرح زیر می باشد.  


 


شورای عالی حفاظت محیط زیست در جلسه مورخ 29/3/1390 کمیسیون امور زیربنایی ، صنعت و محیط زیست بنا به پیشنهاد شماره 5023-1 مورخ 12/2/1390 سازمان حفاظت محیط زیست و با استناد بند الف ماده 192 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 تصویب نمود:


1-    طرح ها و پروژه های مشمول انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی به شرح پیوست شماره (1) که به مهر “دفتر هیئت دولت” تایید شده است تعیین می شود.


2-    رئوس و سرفصل گزارشات ارزیابی اجمالی طرح ها و پروژه های مشمول ارزیابی زیست محیطی به شرح پیوست (2) که به مهر “دفتر هیئت دولت” تایید شده است تعیین می شود.


تبصره- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است دستورالعمل های تخصصی نحوه انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح ها و پروژه های موضوع بند (1) را با همکاری دستگاههای اجرایی در چارچوب رئوس و سرفصل های موضوع این بند تهیه و منتشر نماید. رعایت مفاد دستورالعمل های یاد شده توسط کلیه دستگاههای اجرایی و مجریان طرح ها و پروژه ها الزامی می باشد.


محمدرضا رحیمی


معاون اول رئیس جمهور


پیوست ها در ادامه مطلب…….

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده