تجزیه و تحلیل تئوریکی منحنی زیست محیطی کوزنتز

دکتر مریم لشکري زاده
هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
سیده نونا تاجداران
کارشناس ارشد اقتصاد
چکیده
در این مقاله سعی شده است چگونگی به وجود آمدن رابطه u معکوس شکل بین رشد اقتصادي و کیفیت زیست محیطی بر مبناي تئوری‌هاي اقتصاد خرد و شرایط بهینه‌یابی بررسی شود؛ لذا حالت‌هاي گوناگون بوجود آمدن رابطه u معکوس منحنی زیست محیطی کوزنتز در چارچوب مدل‌هاي استاتیک و حالت‌هاي گوناگون مدل‌هاي دینامیک با ذکر فروض و شرایط آن توضیح داده شده است. نتیجه نهایی نشان می‌دهد تغییر ترجیحات مردم در طی فرآیند رشد اقتصادي عامل اصلی به وجود آمدن منحنی زیست محیطی کوزنتز است.

متن مقاله را در اینجا بخوانید!

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده