بهره وری در منابع طبیعی کشور

بهره وری معیاری برای سنجش مصرف است، مصرف در منابع طبیعی عمدتاً بصورت نهاده و ماده خام ،  یکی از عوامل مهم تولید است و فرایند تولید با خروجی محصولات حد اثر بخشی را نمایان می کند.


با استفاده از منابع مختلف می توان گفت شاخص ها در بهره وری نسبت هایی کسری هستند که صورت کسر ستانده و مخرخ کسر را داده های یک بنگاه تولیدی تشکیل می دهد.


به موجب ماده 79 قانون برنامه پنجم توسعه … باید سازمان ملي بهره‌وري ايجاد شود تا برنامه جامع بهره‌وري كشور شامل شاخص های استاندارد بهره‌وري

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده