بحران در جنگل

سرمایی زود رس ! زود رس تر از تصورات معمول !


شاید نظم زمانی مکانی پراکنش بارندگی بعنوان نزول رحمت الهی در جای خود قابل بحث باشد، اما شکل نزولات بصورت برف در آبان ماه خیلی مهم تر از بحث منظم یا نا منظم بودن در پراکنش بارندگی است.


امروز هفدهم آبان ماه شب و روز سردی در شهرستان چالوس تجربه شده است و قطعا دشت کلاردشت نیز سفید پوش شده است و خط برف در جنگل

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده