باید به برنامه توانمند سازی جوامع محلی اهمیت داده شود

 


برای کاهش تخریب در منابع طبیعی و تبدیل عاملیت تخریب انسانی به عوامل سازنده در منابع طبیعی، توانمند سازی جوامع محلی و استفاده از دیگر ظرفیت ها از اقدامات مزیت دار و ضرورت های اجرایی غیر قابل اغماض است.


بر این برنامه ایراد بگیرید و برای تکمیل پیشنهاد دهید و یا حک

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده