بارندگی های اخیر، دریاچه ی ارومیه و شلپ شلپ تخیلی

 

مدتی قبل با همکاری سه نفر از دوستان و استفاده از داده های مختلف پژوهشی انجام دادیم و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که بارندگی تاثیر قابل توجهی در تغییرات ارتفاع سطح آب دریاچه ی ارومیه ندارد و تنها در صورت بارندگی خوب، میزان کاهش ارتفاع کمتر خواهد بود. به عبارت دیگر چه باران زیاد ببارد و چه کم، چه ترسالی باشد و چه خشکسالی، دریاچه ی ارومیه با از دست دادن آب مواجه خواهد بود. حالا اگر خوش شانش بودیم و باران آمد و ترسالی بود، دریاچه میزان کمتری پایین می رود و یا در بهترین حالت ثابت می ماند.

خب، برای نمونه شاید دیدن انیمیشن دو فِرمی زیر بد نباشد. در این کار دو تصویر می بینید. یکی دریاچه ی ارومیه در سال جاری، هجدهم آبان ماه 1390 و دیگری دریاچه در همان روز در سال 1389. برای اینکه دو تصویر را تشخیص بدهید دقت کنید که در تصویر سال 1390 پوشش برفی به وضوح دیده می شود که مربوط به بارش های روزهای اخیر است در حالی که در تصویر سال 89 هیچ پوشش برفی وجود ندارد.

 

دریاچه ی ارومیه 1389 1390

 

 

همانطور که می بینید بارندگی های اخیر گرچه به نسبت مثلا شهریور ماه ارتفاع سطح آب دریاچه را افزایش داده است اما در مقایسه با سال پیش از آن در همین موقع به هیچ وجه در بهبود شرایط دریاچه موثر نبوده است و با کمی دقت متوجه می شوید که حاشیه های دریاچه به نسبت سال گذشته پسروی داشته و ارتفاع سطح آب دریاچه کاهش یافته است.

برای مطالعه ی سایر مطالب مرتبط با دریاچه ی ارومیه اینجا مراجعه کنید.

 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده