باران آمد، آب با باران نیامد

 

با اینکه شمال غرب کشور سال گذشته از بارندگی بیشتر از میانگین بلندمدت برخوردار بوده و در سال آبی جاری هم تا به اینجا روزهای خوبی را سپری کرده است، اما مقایسه ی شرایط دریاچه ی ارومیه با سال گذشته نشان دهنده ی کاهش مساحت دریاچه است. این موضوع در هر دو بخش شمالی و جنوبی دریاچه محسوس است هرچند در بخش جنوبی کاهش عمق و مساحت با وضوح بیشتری قابل مشاهده است. این امر در کنار مطالعات علمی متعدد نشان دهنده ی آن است که طبیعت نه تنها آنقدرها که می گویند در بروز بحران مقصر نیست که بعید است بتواند به تنهایی آن را رفع کند.

 

 

دریاچه ی ارومیه با وجود ترسالی در حال خشک شدن است

 

 

 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده دسته بندی شده در: