اولويت استفاده از ظرفيت هاي بخش غير دولتي در امر حفاظت

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان البرز در جلسه شوراي اداري محيط زيست استان گفت: استفاده از ظرفيت هاي بخش غير دولتي در امر حفاظت در اولويت قرار دارد.


مدير كل حفاظت محيط زيست استان البرز افزود: يكي ازسياستهاي مهم و داراي اولويت سازمان حفاظت محيط زيست موضوع برون سپاري بخشي ازتكاليف و فعاليتهاي سازماني وهمچنين بهره گيري ازظرفيتهاي بخش غيردولتي درامرحفاظت است.
وي با اشاره به نزديكي  کرج به پايتخت  و رشد قابل توجه درچند دهه اخير ازابعاد علمي ، تحقيقاتي ودانشگاهي در استان البرز افزود:هم اكنون وجودمراكزتحقيقاتي ودانشگاهي مرجع كشوردراستان البرز يكي ازمحاسن بزرگ اين استان است كه مي بايست ازاين ظرفيت وقابليت و توان،درجهت رشد علمي تحقيقاتي استان بيشترين بهره گيري را نمود ؛ اين درحاليست كه براساس مصوبه هيات وزيران دردورسوم به استان البرز نيز يكي ازموارد مهمي كه به آن اشاره و تاكيدشده است،موضوع ايجاد آزمايشگاههاي معتمد محيط زيست استان است.
مدير كل حفاظت محيط زيست البرز افزود: اداره كل حفاظت محيط زيست استان البرز آمادگي خودرا جهت جلب مشاركت كليه مراكز علمي وتخصصي،تحقيقاتي ودانشگاهي موجود دراستان وهمچنين بخش غيردولتي كه زيرساختهاي مناسبي راجهت مشاركت درامرحفاظت محيط زيست دارند، بعنوان آزمايشگاه معتمدسازمان اعلام مي نمايد و علاقمندان ميتوانند ضمن درخواست كتبي ومراجعه به حوزه معاونت محيط زيست انساني اداره كل حفاظت محيط زيست استان ازچگونگي روند كار اطلاعات دقيقتري كسب نمايند.


 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده