انتشار … بالاتر … بیشتر

 

هرچند قرار نیست این خبر شما را شگفت زده کند اما در نهایت بد نیست بدانید که میزان انتشار گازهای گلخانه ای در سال 2010 به بیشتر میزان خود رسیده است. در همین گزارش بین سال های 1990 و 2010 نیروی رادیواکتیو ناشی از گازهای گلخانه ای 29 درصد افزایش یافته است که موجب افزایش دما در سطح زمین شده است.

در این بین افزایش دی اکسید کربن به عنوان یکی از گازهای گلخانه ای افزایش قابل توجهی داشته است و به 389 ذره در میلیون رسیده است که به نسبت 1750 حدود 40 درصد افزایش نشان می دهد. 

برای مطالعه بولتن خبری مربوطه و موارد قبلی می توانید به اینجا مراجعه کنید.

گزارش خبری مربوطه هم اینجا است.