ارزش‌گذاري تفرجی پارك جنگلی با استفاده از روش رفراندم (مطالعه موردي: پارك جنگلی تنگه مینودشت)

ابوالفضل دانشور

عضو هیات علمی مجتمع آموزش عالی گنبد

سید هادي منفرد

دانشجوي کارشناسی ارشد جنگل‌داري دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان


چکیده

در طبقه‌بندي کالاها پارك‌هاي جنگلی در دسته کالاهاي غیربازاري جاي می‌گیرند و بر همین اساس فاقد قیمت بازاري بوده و معیاري براي قیاس آنها با سایر کالاها وجود ندارد. مطالعه حاضر در فروردین سال 1387 با استفاده از آمار و اطلاعات پیمایش میدانی (به‌ کمک تکمیل پرسش‌نامه) و بهره‌گیري از روش رفراندوم به تعیین ارزش تفرجی با معیار پولی پارك جنگلی تنگه واقع در حاشیه شهر مینودشت، استان گلستان و به مساحت 32 هکتار که در مدیریت شهري از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد، پرداخت‌هاست. این پارك داراي طرح مصوب از سوي اداره کل منابع طبیعی استان بوده و هم اکنون مجري طرح پارك شهرداري مینودشت میباشد. نتایج نشان داد 70/18 درصد بازدیدکنندگان، حاضر به پرداخت مبلغ ورودیه براي پارك جنگلی تنگه و استفاده تفرجی از آن هستند. همچنین، 38/6 درصد بازدیدکنندگان این پارك، ارزش تفرجی پارك جنگلی تنگه را براي هر نفر در هر بازدید بیش از 1000 ریال ارزیابی کردند و 12/28 درصد افراد حاضر به پرداخت ورودیه تا سقف 200 تومان بودند و 7/02 ارزش تفرجی این پارك را بیش از 5000 ریال دانستند. در مجموع، ارزش تفرجی متوسط روزانه این پارك جنگلی بیش از 619143 ریال براي تمام سطح پارك و 19348 ریال براي هر هکتار در روز برآورد گردید. بر این اساس نتایج بیانگر نقش مهم پارك‌هاي جنگلی در گذران اوقات فراغت جامعه بوده و مدیران این پارك‌ها و مدیران شهري را موظف به توجه به نظرات بازدیدکنندگان از پارك می‌نماید و علاوه براین پارك‌هاي جنگلی داراي ارزش تفرجی – اقتصادي بسیار بالایی می‌باشند که می‌توان براي درآمد حاصل برنامه‌ریزي نمود.

متن مقاله را در اینجا بخوانید!

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده