آرمان یاسر و طعم تلخ جایزه…

مجری برنامه اسمم را صدا میزد!

برنده عنوان فعال
محیط زیست لرستان در سال 90،

فاصله صندلی ام را تا محل اهداء جایزه که طی میکردم
فعالیت یک سال گذشته ام همچون  فیلمی مستند
از جلوی چشمم عبور میکرد.همه جیز خوب به نظر میرسید،همه تلاشمان را انجام داده
بودیم، امروز هم با جایزه روز خوبی به نظر میرسید!

نرسیده به جایزه ناگهان علامت سوال بزرگی در
ذهنم نقش بست…

گیج شده بودم !!

نمیدانم چطور جایزه را گرفتم و
روی صندلی نشستم.

سوالم
این بود…

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده