36(90)- فرهنگستان و فرهنگ نوین

36(90)- فرهنگستان و فرهنگ نوین

یکی
از مشکلات بخش منابع طبیعی، فقدان ترمینولوژی مناسب است. شکر خدا در این زمینه تا
دلتان بخواهد، تعاریف و برداشت های متفاوت وجود دارد.

البته
واضح است که پذیرش همگانی یک تعریف، حتی در یک رشته، مشکل است اما ضروری است یک
گرایش فراگیری در پذیرش و کاربرد آن به وجود آید. فرهنگستان علوم، در این زمینه
مرجع معتبری می تواند به شمار رود، به شرط آن که یک اجماع نسبی در مورد مرجعیت خود
به وجود آورد.

در
یادداشت قبلی، فرهنگ نوین کشاورزی و منابع طبیعی، که به طور مشترک توسط  فرهنگستان علوم و دانشگاه تهران انتشار یافته،
معرفی شد. برای این که امکان مقایسه با تعاریف موجود فراهم باشد، دو واژه و تعریف آن
در فرهنگ نوین فوق در زیر آورده می شود:

Assessment: ارزیابی(قطعی)؛ عمل سنجش کیفی و کمی هر پدیده محیط زیست که نتیجه
آن قطعی است.

Evaluation: ارزیابی(احتمالی)؛ عمل سنجش کیفی و کمی هر پدیده محیط زیست که
نتیجه آن احتمالی است.

– برای من که تازگی داشت! شما را نمی دانم.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده