35(90)- معرفی کتاب

نام
کتاب: فرهنگ نوین کشاورزی و منابع طبیعی

جلد
سیزدهم: جنگل و محیط زیست


فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران (گروه علوم کشاورزی، شاخه جنگل و محیط زیست)

مؤلفان:
دکتر محمد حسین جزیره ای، دکتر کریم جوانشیر، دکتر محمود زبیری، دکتر جهانگیر فقهی،
دکتر مجید مخدوم، دکتر محمد رضا مروی مهاجر

نوبت
چاپ: اول(!)

تاریخ
نشر: 1389

ناشر:
مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران و فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

شایان
ذکر است که این کتاب، نسخه تجدید نظر شده کتاب فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی، جلد
سیزدهم: جنگل و محیط زیست است که چاپ اول آن در سال 1381توسط فرهنگستان فوق انتشار
یافته و این متن حاصل اجرای مرحله دوم طرح است، در هرحال مؤلفان محترم تشخیص دادند
که کتاب نوینی تولید شده است.

ضمن
سپاس از استادان ارجمند، منتظر نقد جامعه علمی بر این اثر می مانیم.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده