33(90)- جنگل شمال و بذر90

درختان
جنگلی شمال را از نظر بذردهی به دو دسته تقسیم می کنند: بذر سبک و بذر سنگین

درختان
بذر سبک مثل ممرز، پلت، ملج و… ، همه ساله کمابیش بذر تولید می کنند و بذرشان را
باد می برد و به همه جا پراکنده می کند.

درختان
بذرسنگین مثل راش و بلوط ، بذرشان بیشتر زیر درخت می افتد و توسط حیوانات پراکنده
می شود. این درختان بعضی سال ها اصلا” بذر ندارند، بعضی سال ها کمی بذر می
دهند و بعضی سال ها بذر زیادی می دهند که به آن سال آوری می گویند.

امسال
جنگل های شمال ایران از نظر بذردهی درختان و درختچه ها، سالی بی نظیر را سپری می کند.

تقریبا”همه
درختان جنگلی شمال- چه بذر سبک، چه بذر سنگین- و همه درختچه ها به طور بی سابقه ای
بذر داده اند.

امسال
سالی مهم برای پژوهشگران می تواند به شمار رود اگر امکان بیرون رفتن از اتاق کار
فراهم باشد و سال
آینده سالی مهم برای تجدید حیات جنگل به شمار خواهد رفت، اگر زمینه آماده باشد(
عرصه های سفت خراش داده شده باشد، باران به موقع ببارد، خشکسالی نباشد، دام نباشد
و…)

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده