پيشنهاد تغيير نام سازمان حفاظت از محيط زيست به بنگاه شادماني و بازرگاني وحوش

با توجه به اهتمام سازمان حفاظت از محيط زيست به امر برپايي سيرك ( جهت شاد كردن مردم ) و واردات و صادارت يوزپلنگ ايراني،ببر سيبري، شير هندي و اريكس عربي پيشنهاد مي شود نام اين سازمان به بنگاه شادماني و بازرگاني وحوش ( بش بو ) تغيير يابد.باتشكر از موفقيتهاي مجموعه فوق الذكر در نگهداري از حيوانات وارداتي نظير ببر سيبري و كاميابي در پروژه هاي زيست محيطي نظير آب پاشي هواي تهران به منظور رفع آلودگي و پيروزيهايي از اين دست در كارنامه سنوات اخير اين سازمان، همچنين پيشنهاد مي شود فعاليتهاي بي اهميتي مانند حفاظت از پاركهاي ملي به سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري، حمايت از حيات وحش به باغ وحش و حفاظت از منابع طبيعي شامل رودها، تالابها، جنگلها و … به وزارت نيرو و وزارت صنايع واگذار گردد.


بديهي است با اين تغييرات نيازي به محيط بان و كارشناسان محيط زيست احساس نمي شود و اين نيروها با مربيان سيرك و … جايگزين مي شوند.