هوای زندگی – پل الوار

شاعر: پل الوار – سنت دنی ۱۸۹۵، پاریس ۱۹۵۲   Paul Éluard

هوای زندگی!

پیش روی خویش را نگریستم،

در میان مردم، تو را دیدم

در میان خوشه‌های گندم، تو را دیدم

زیر یک درخت، تو را دیدم

در انتهای همه‌ی سفرهایم،

در ژرفای همه‌ی سختی‌هایم،

در پیچ و خم خنده‌ها،

آن‌گاه که از آب و آتش رهیدم،

در تابستان و زمستان،

تو را دیدم

در خانه‌ام، تو را دیدم

در آغوش خود، تو را دیدم

و در رویاهایم، تو را دیدم

دیگر رهایت نمی‌کنم!


برگردان از فرانسه – عباس ثابتیان

پ ن

نظر شما در مورد عنوان شعرچیست؟ هوای زندگی؟ نسیم زندگی؟ صلح؟ …