موشك جواب موشك

پست قبلی نظرات موافق و مخالفی را دربرداشت. اظهار نظر‌های اخیر پس از آن شکل گرفت که عباس محمدی فعال عملگرای حوزه محیط‌زیست در کامنتی زیر همان مطلب نوشت که هیچ مانعی ندارد اگر به اسمِ پروفسور استادِ ممتازِِچهره ماندگارِ کویر‌شناس ایران اسلامی اشاره می‌شد. مطلبی نوشت و پست پیشین آتش‌نوشت را لینک کرد.

مخالفان (از جمله آخرین‌ آنان حسین که خود را از معاشرین پروفسور معرفی کرده) بر این عقیده‌اند نه تنها نباید به سابقه کاری همسر آن چهره ماندگار اشاره می‌شد كه كل داستان بی‌پایه است. به علاوه اگر دكتر سخن غیر علمی گفنه است باید آن را با دلیل و مدرک و علم ثابت کرد. در ارتباط با چنین اظهار نظرهایی ذکر چند نکته ضروری است:

نخست،

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده