عاشقی بر طبیعت…

عشق به طبیعت، بیشتر از عطش دستیابی به آن چیزی است که همیشه دور از دسترس است؛ آن، همچنین بیان صداقت نسبت به زمین است، زمینی که ما را در آغوش دارد و نگاهبان است، تنها خانه ای که شناخته ایم، بهشتی که بدان نیازمندیم- اگر فقط چشمانی برای دیدن داشته باشیم. “گناه اولیه”، آن گناه اولیه ی واقعی، تخریب کور این بهشت طبیعی است که ما را در بر گفته… ای کاش که شایسته ی آن باشیم.

Edward Abbey. Desert Solitaire

… و گاه عشق می تواند کورمان کند؛ مراقب باشیم که با عشق خود، کسی را نیازاریم!