رمز دیگری از پرونده‌ی محیط‌بان دنا گشوده می‌شود!!!

محیط‌بان دنا به مقتول شلیک نکرده است، او می‌خواسته گوشت شکاری را که در کوله‌پشتی مقتول بوده بکشد، از بد حادثه فشنگ از کوله‌پشتی و از گوشت شکار رد شده و سینه‌ی مقتول را نیز شکافته است!

یک نتیجه‌گیری: او شکار خود را از پشت هدف گرفته است، مگر آنکه مقتول کوله‌پشتی خود را به جلو بسته باشد!

از ناصر کرمی بشنوید