دو سال گذشت و سازمان نظام مهندسی کاری نکرد – 15


باید حجم عملیات کنترل فرسایش خاک تحت اجرای سازمان، سالانه تا حدی افزایش یابد که در پایان برنامه پنج ساله پنجم، متوسط کاهش سالانه فرسایش خاک در منابع طبیعی یک تن در هکتار و در اراضی زراعی سه تن در هکتار برسد.


طبیعی است هر سال باید به حجم عملیات معمول سال ما قبل اضافه شود و حجم عملیات انجام شده سال و سنوات قبل به نگهداری

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده