دو سال گذشت و سازمان نظام مهندسی کاری نکرد – 14

 


حفظ منابع طبیعی وتنوع زیستی و بهره برداری در حد توان اکولوژیکی اصلی خدشه ناپذیر و پسندیده و لایتغیر است و هر تلاش مغایری با این اصل خدشه ناپذیر، عبث و بیهوده است بنحوی که در خصوص مدیریت و بهره برداری اراضی منابع ملی واقع در حریم شهرها مندرج در مواد 8 و 9 قانون افزایش بهره وری، با دو نکته

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده