دو سال گذشت و سازمان نظام مهندسی کاری نکرد – 13

سازمان نظام مهندسی کشاورزی منابع طبیعی نباید پا جای پای وزارت جهاد کشاورزی بگذارد، باید رو در روی وزارت بماند و چانه زنی را جانانه شروع کند و از ظرفیت دانش آموختگان بخش بگوید تا نگرانی وزارت جهاد کشاورزی نیز در قبال قبول مسئولیت ها رفع شود تا برخی از وظائف تصدیگری را واگذار کند. وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی حق دارد ، آمادگی و ابراز ادعا و قدرت و توان اجرا را در نظام مهندسی و مراکز موضوع

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده