دو سال گذشت و سازمان نظام مهندسی کاری نکرد – 10

اینکه در استارات زدن در تهیه نقشه کاداستر، مانند گذشته دنبال یک شرکت برنده از آگهی مناقصه بدویم یا بگردیم ، پا جای پای مدیران سابق و اسبق که ابزار قانونی لازمی نداشتند می گذاریم، بنابراین نمی توانیم هیچ گام رو به رو به جلو در برونسپاری برداریم و همه امور تهیه نقشه کاداسترحاکمیتی باقی خواهد ماند.


برداشت، ترسیم، انتقال

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده