توسعه سازمان الکترونيکي اداره کل حفاظت محيط زيست خراسان رضوي

 


توسعه سازمان الکترونيکي اداره کل حفاظت محيط زيست خراسان رضويدرادامه فرآيند توسعه سازمان الکترونيکي اداره کل حفاظت محيط زيست خراسان رضوي، ارتباط الكترونيكي اداره حفاظت محيط زيست شهرستان کاشمر (به عنوان نخستين شهرستان) با اين اداره کل کليد خورد. اين موفقيت بر اساس آخرين دست آوردهاي حوزه مهندسي شبکه با ارتقاء سخت افزاري و نرم افزاري سرورهاي واحد رايانه اداره کل صورت گرفته است . اين طرح درراستاي اهداف دولت سبز وبا هدف كاهش هزينه ها و تسهيل دربرقراري ارتباط سريعتر كاركنان اين مجموعه بوده است .برقراري ارتباط  الكترونيكي از طريق سامانه اتوماسيون اداري با كليه ادارات و نمايندگي هاي حفاظت محيط زيست استان دردستور كار اين اداره كل قرار داشته و با توجه به بررسي هاي انجام شده درصورت وجود پهناي باند با سرعت مطلوب اينترنت درشهرستانها پيش بيني ميشود كليه واحدهاي تابعه حفاظت محيط زيست استان درآينده اي نزديك تحت پوشش اين شبكه قرار گيرند .


منبع : ايميل خبر رساني اداره كل حفاظت محيط زيست خراسان رضوي

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده