تغییر اقلیم: آب می رویم

 

نیچر مطلبی منتشر کرده است پیرامون کاهش قد موجودات در اثر پیامدهای تغییر در اقلیم. این مطلب که می تونید اینجا مطالعه اش کنید به این حقیقت اشاره می کنه که به دلیل بروز تغییرات اقلیمی، اندازه ی برخی جانداران کاهش پیدا کرده است که ممکن است به دلیل کاهش منابع غذایی، مثلا کاهش تولید محصولات کشاورزی و پروتئین های دریایی برای انسان ها باشد.

خلاصه این مقاله اینطوره:

Determining how climate change will affect global ecology and ecosystem services is one of the next important frontiers in environmental science. Many species already exhibit smaller sizes as a result of climate change and many others are likely to shrink in response to continued climate change, following fundamental ecological and metabolic rules. This could negatively impact both crop plants and protein sources such as fish that are important for human nutrition. Furthermore, heterogeneity in response is likely to upset ecosystem balances. We discuss future research directions to better understand the trend and help ameliorate the trophic cascades and loss of biodiversity that will probably result from continued decreases in organism size.

 

 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده