ترس از رستم دست‌ساز

شماری معتقدند برای نجات محیط‌زیست ایران باید گروهی از علاقمندان دوشادوش
هم، هم‌صدا و هم‌پیمان، شبانه روز و خستگی‌ناپذیر تلاش کنند. هدف‌شان بهبود
شرایط اسفبار موجود باشد و خیال شهرت و محبوبیت و ثروت را از سر به در
کنند. در میان مدافعان چنین نظری، نام‌های آشنایی وجود دارد که در راه
حفاظت از طبیعت استخوان‌ خرد کرده‌اند. سوال اين است كه آيا خيل عظيم
هم‌پیمانان و حافظان محیط‌زیست هدفی واحد را دنبال خواهند کرد یا دنبال
ساخت کلاهی هستند برای خود از این نمد نابه‌سامانی؟

بر اساس منطق ریاضی، یک نمونه نقض کافی است تا به این نتیجه

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده