به دنا سوگند…

آقای رضایی، به دنا سوگند که برایتان فرزندی خواهیم کرد!

آقای اسماعیل رضایی، ما دوستداران طبیعت نه شما را می شناخته ایم و نه اسعد تقی زاده را؛ اما آسمان بلند ایران و کوه های سرفراز دنا، این نشانه های با عظمت خلقت را که شما و ما را در آغوش دارند، می شناخته و بر آن عاشق بوده ایم… چنان که مرحوم مجتبی بوده است.

فرصتی نیست که خطای اسعد تقی زاده یا اشتباهات احتمالی سازمان حفاظت محیط زیست یا احساساتی شدن خود و دور شدن مان از واقع بینی را واکاوی کنیم. فقط بدانیدکه آن چه گفته ایم، از روی عشق به طبیعت بوده؛ همان چیزی که به گفته ی شما مجتبی را به کوهستان کشانده بود.

خود را شریک اندوه شما می دانیم و برادرانه و خاکسارانه درخواست داریم از این فرصت سهمگین برای نشان دادن شکوه گذشت و رقم زدن سرمشقی برای دانش آموزانتان (که خود را جزیی از آنان می دانیم) استفاده کنید. تردیدی نیست که عمق دلبستگی شما به این آب و خاک، و به طبیعت کشور، با انعکاس گسترده ای که جوانمردی شما و خانواده تان در ایران و جهان خواهد داشت، بیش از پیش عیان خواهد شد.

آقای رضایی، شما فرزندی گرامی را از دست داده اید و می دانیم که این غم گران را نمی توانیم جبران کنیم. اما با چشمانی اشکبار به شما اطمینان می دهیم که ما امضا کنندگان نامه ی حمایت از تقی زاده، تمامی تلاش خود را خواهیم کرد تا برایتان فرزندی کنیم… به دنا سوگند که چنین خواهیم کرد!