برآورد هزینه های زیست محیطی انتشار گازهای گلخانه ای در گاوداری های شیری مشهد

دکتر محمد قربانی

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر علی دریجانی

استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دکتر علیرضا کوچکی

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

مرضیه مطلبی

کارشناس ارشد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

انتشار گازهای گلخانه‌ای از منابع مختلف و به‌ویژه از بخش کشاورزی یکی از عواملی اصلی آلودگی‌های زیست‌محیطی و منبع تغییرات عمده در آب و هوا و تنوع زیستی محسوب می‌شود. در این مطالعه با استفاده از اطلاعات سال 1385 مربوط به 85 گاوداری شیری شهرستان مشهد، که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شده‌اند، هزینه‌های زیست‌محیطی انتشار گازهای گلخانه‌ای این واحدها با استفاده از الگوی مرز تصادفی فاصله ستانده استخراج شده است.

بر اساس نتایج، هزینه‌های زیست‌محیطی انتشار سالانه گازهای گلخانه‌ای گاوداری‌های شیری مشهد و کشور به ترتیب 10/68 و 67910/3 میلیارد ریال است. یافته‌های این مطالعه می‌تواند زمینه‌ای برای مسؤولان اقتصادی ایجاد نماید تا با شناخت صحیح‌تر هزینه‌های زیست‌محیطی، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی نمایند که از مهمترین آنها گرفتن مالیات زیست‌محیطی از واحدهای آلاینده و ایجاد سازوکارهای مناسب برای کاهش انتشار آلاینده‌ها به جو از طریق مدیریت مشارکتی و ترسیب کربن است.

متن مقاله را در اینجا بخوانید!

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده