برآورد ارزش تفرجي پارک نبوت کرج با بهره گيری از روش ارزشگذاری مشروط

قادر دشتي

استاديار گروه اقتصاد كشاورزي دانشگاه تبريز

فاطمه سهرابي

دانشجوي كارشناسي ارشد اقتصاد كشاورزي دانشگاه تبريز

چکيده

اجراي طرحهاي زيست محيطي، توسعه فضاي سبز، ايجاد تفرجگاه‌ها و مراکز تفريحي براي گذراندن هنگام فراغت امري ضروري است. ولي کمبود منابع مالي براي احياء و ايجاد محيط‌هاي مناسب تفريحي، مديريت منابع طبيعي را به سوي ارزش‌گذاري اين منابع و بهره‌گيری از همياری مردم جهت حفظ و احياء آن سوق مي‌دهد. لذا اين بررسی به تعيين ارزش تفريحي پارک نبوت کرج و اندازه‌گيري ميزان تمايل به پرداخت بازديدکنندگان با بهره‌گيری از روش ارزش‌گذاري مشروط و پرسش‌نامه گزينش دوگانه مي‌پردازد. براي اندازه‌گيري ميزان تمايل به پرداخت بازديدکنندگان از مدل لاجيت بهره‌گيری‌شده و بر پايه روش بيشينه درستنمایي، مشخصه‌هاي اين مدل برآورد شدند. نتايج نشان مي‌دهد ميانگين تمايل به پرداخت بازديدکنندگان براي ارزش تفريحي اين پارک، 3300 ريال براي هر بازديد و ارزش تفريحي 140,049,066/7 ريال در هکتار مي‌باشد. نتايج نشان‌دهنده اهميت قائل شدن بازديدکنندگان براي فضاي سبز شهري مي‌باشد.

متن مقاله را در اینجا بخوانید!

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده