بانک داده و پژوهش دریاچه ی ارومیه

 

مدتی بود در این فکر بودم تا مجموعه ی مقالاتی را که در حوزه ی دریاچه ی ارومیه جمع آوری کرده ام جایی معرفی کنم تا سایر دوستان بتوانند از محتوای آن ها استفاده کنند. فایل های بسیاری از این مقاله ها را در اختیار دارم اما از شرایط انتشار و حقوق مالکیت آن ها مطمئن نیستم برای همین پس از کسب اطمینان به تدریج فایل ها را روی سایت قرار می دهم.

عناوین را به چهار گروه مقاله های فارسی، مقاله های انگلیسی، داده ها و نقشه ها و تصاویر تقسیم کرده ام.

* اگر مقاله یا منبع داده یا هر نوع مرجع مفید دیگری سراغ دارید که در این مجموعه ذکر نشده است لطفا در بخش کامنت ها معرفی اش کنید.

* این مطلب را به طور مستمر به روز خواهم کرد.

* اگر لینکی کار نمی کند یا جایی اطلاعات مقاله ای کامل نیست لطفا خبرم کنید.

* استفاده از مطالب، داده ها و تصاویر این بانک کاملا آزاد است. 

* برای دسترسی سریع به این پایگاه و سایر مطالب مرتبط با دریاچه می توانید از آدرس urmia.climatechange.ir استفاده کنید.

 

مقالات فارسی:

بررسی ویژگی های دریاچه در دوره های بلندمدت:

محمدی، ع.، ج. درویشی و ر. لک، 1389، بررسی تاریخچه رسوب‌گذاری هولوسن دریاچه ارومیه بر اساس مطالعه مغزه‌های رسوبی تهیه شده از جنوب غرب دریاچه، بیست و نهمین گردهمایی علوم زمین.

جبارلوی شبستری، ب.، 1380، بررسی نوسان‌های سطح دریاچه ارومیه در کواترنر، اولین همایش دریاچه ارومیه.

 

تغییرات ارتفاع سطح آب:

دلاور، م.، س. مرید و م. شفیعی‌فر، 1387، شبیه‌سازی، تحلیل حساسیت و عدم قطعیت تغییرات تراز آب دریاچه ارومیه نسبت به مولفه‌های بیلان آبی آن، مجله هیدرولیک، 3 (1)، 48-45:55.

جلیلی، ش.، س. مرید، ا. بناکار و ر. نامدار قنبری، 1390، ارزیابی تاثیر شاخص‌های اقلیمی NAO و SOI بر تغییرات تراز دریاچه ارومیه، کاربرد روش‌های آنالیز طیفی سری زمانی، نشریه آب و خاک، 25 (1)، 140:149.

حسنی، ب.، درویش، م.، فتح ا… زاده، ه.، مسیبی، م.، 1390، نقش تغييرات آب و هوايي و اقليمي در کاهش تراز سطح آب درياچه اروميه، همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، تبریز، ایران.

حجازی زاده، ز و نادر، پ.، 1386، مدل سازي بارش و پيش بيني آن با استفاده از مدل هاي SARIMA و پايش خشکسالي به کمک شاخص BMI و نمايه PDRI در حوضه آبريز درياچه اروميه، حقيقات جغرافيايي زمستان 22(4):97-124.

گزارش مطالعات هیدولیک و هیدرو دینامیک و بررسی های زیست محیطی دریاچه ی ارومیه – شرکت صنایع دریایی ایران (صدرا) – 1382

دكتر علي محمدخورشيددوست ، يوسف قويدل رحيمي ، راحله صنيعي ، طلعت يساري ، حميد نوري، تحليل نقش پديده ي NAO در نوسانات سالانه ي بارش حوضه ي آبريز درياچه اروميه، فصلنامه فضاي جغرافيايي، شماره 19، پاييز 1386  ص 63

 

سایر

– محمدعلي توفيقي ، مصطفي زين الديني ، علي اصغر گلشني، شبيه سازي دو بعدي هيدروديناميك درياچه اروميه براي تعيين الگوي جريان،  فصلنامه مهندسي دريا، شماره 4، تابستان 1385  ص 37

– محمدعلي توفيقي ، مصطفي زين الديني ، علي اصغر گلشني ، بررسي شكل گيري جريان لايه اي در درياچه اروميه به كمك مدل هيدروديناميك سه بعدي، فصلنامه فني و مهندسي مدرس، شماره 35، بهار 1388  ص 65

– شبيه سازي جريان ناشي از عوامل جوي و رواناب رودخانه در درياچه اروميه، مسعود ترابي آزاد ، افشين محسني آراسته ، طاهره حق روستا ، اسماعيل ناصريان  ، فصلنامه علوم و فناوري دريا، شماره 47، بهار و تابستان 1387  ص 42

– سياوش شايان ، مهدي جنتي، شناسايي نوسانات مرز پيراموني و ترسيم نقشه پراكنش مواد معلق درياچه اروميه با استفاده از تصاوير ماهواره اي سنجنده هاي (ETM, TM & LISSIII)، فصلنامه پژوهش هاي جغرافيايي، شماره 62، زمستان 1386  صص 25-39

– محمدابراهيم بني حبيب ، علي رحيمي خوب ، آذر عربي، تخمين ماكزيمم دماي روزانه هوا با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي و تصاوير ماهواره اي نوا ( مطالعه موردي : حوزه آبريز درياچه اروميه)، فصلنامه علوم و تكنولوژي محيط زيست، شماره 34، پاييز 1386  ص 185

– مجيد زاهدي آغاج ـ يوسف قويدل رحيمي، تعيين آستانه خشكسالي و محاسبه ميزان بارش قابل اعتماد ايستگاههاي حوضه آبريز درياچه اروميه، فصلنامه پژوهش هاي جغرافيايي، شماره 59، بهار 1386  ص 21

– احمد فاتحي مرج، عليرضا برهاني داريان و محمد حسين مهديان، پیش بيني بارش فصلي با استفاده از پيوند از دور: مطالعه موردي حوزه آبريز درياچه اروميه، صلنامه علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي، شماره 37، پاييز 1385  ص 45

– نورالدين آيرملو ، احمد خاكي ترابي، مقايسه عوامل بيلان متوسط درازمدت درياچه اروميه با سالهاي آبي تر و خشك، دوفصلنامه تحقيقات منابع آب ايران، شماره 3، پاييز 1384  صص 78-80

 

 

مقالات انگلیسی:

– Ahadnejad Reveshty, M and Y. Maruyama, 2010, Study of Uremia Lake Level Fluctuations and Predict Probable Changes Using Multi-Temporal Satellite Images and Ground Truth Data Period (1976-2010) New Challenge about Climate Change or Human Impact, Map Asia 2010, Malaysia.

– Pedram M, Rahimzadeh F, Sahraian F, Noohi K. 2005. Change in the frost free season length and number of frost days in the west and east Azerbaijan provinces. 1st International Conference on Climate Change and the Middle East: Past, Present and Future. Istanbul Technical University: Istanbul; 20–23

– Birkett, C. M. , C. Reynolds, B. Beckley, and B. Doorn, 2009, From research to operations: The USDA global reservoir and lake monitor, Coastal altimetry Springer Verlag , Heidelberg

– Schneider, P. and S. J. Hook, 2010, Space observations of inland water bodies show rapid surface warming since 1985, Geophys. Res. Lett. 37(22): L22405.

– Golabian, H., 2011, Urumia Lake: Hydro-Ecological Stabilization and Permanence. Macro-engineering Seawater in Unique Environments, Springer Berlin Heidelberg: 365-397.

– Eimanifar A., and Mohebbi F, 2007, Urmia Lake (Northwest Iran): a brief review, Saline Sys. 3(5).

– Zabihian, F. and A. S. Fung “Review of marine renewable energies: Case study of Iran.” Renewable and Sustainable Energy Reviews 15(5): 2461-2474.

– Zarghami, Mahdi; Effective watershed management; Case study of Urmia Lake, Iran, Lake and Reservoir Management, 2011

– Heidari, N., M. Roudgar, et al. (2010). “Thermodynamic quantities and Urmia Sea water evaporation.” Saline Systems 6(1): 3.

 

 داده ها:

1- سنجش ارتفاع سطح آب در سه نقطه ی دریاچه

http://tethys.eaprs.cse.dmu.ac.uk/RiverLake/region/30N045E?loc=?18,294

2- داده ها ارتفاع سطح آب روی سایت وزارت کشاورزی ایالات متحده

http://www.pecad.fas.usda.gov/lakes/images/lake0115.TPJO.1.txt

3- داده های مرتبط با سدسازی در حوزه ی آبخیز دریاچه

http://climatechange.ir/blogs/36-blogen/538-urmia-lake-4.html

4- داده های مربوط به یک مقاله 1999 تا 2009

http://climatechange.ir/blogs/36-blogen/534-uromia-2.html

5- طولانی ترین داده های موجود از دریاچه

climatechange.ir/blogs/36-blogen/564-urmia-lake-9.html

 

نقشه ها و تصاویر

1- نقشه های بلندمدت دریاچه بر روی سایت ناسا

لینک

توضیحات دسترسی

2- تصاویر فضانوردان

لینک

 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده